Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Be AmaZing, met maatschappelijke zetel te Bazel en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0736.482.990. Alle communicatie aangaande de algemene voorwaarden loopt via de contactpersoon voor privacyzaken.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Be AmaZing met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken. Be AmaZing behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Producten en diensten

Be AmaZing garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op zijn website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt de Be AmaZing zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

Therapeutische begeleiding

Be AmaZing biedt therapeutische begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Hij stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Kwaliteitsborging, beroepsgeheim, deontologie

Alle dienstverlening van Be Amazing wordt verzorgd door Ben De Bruyn, erkende therapeut. Benjamin De Bruyn is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be). De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op bepaalde rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

Deelname aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Be AmaZing, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan. De taal waarin contracten (en informatie) zullen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.

Privacy

Be AmaZing draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede therapeutische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van de praktijk Be AmaZing staat beschreven op https://www.be-amazing.eu/

Clientendossier

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat: cliëntfiche, overeenkomst, hypothesemodel en een overzicht van de sessies met behandelde topics.

Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant bij aanvraag. Bij het Zing Performance programma bieden wij een niet tevreden geld terug policy. De voorwaarden hiervan zijn hetzelfde als beschreven in de algemene voorwaarden van Zing Performance.

Betaling

Betalingen worden uitgevoerd in het volledige bedrag of maandelijkse stortingen. Eventuele andere, bijkomende kosten, worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van Be AmaZing, Benjamin De Bruyn - BE0508 822 210 (Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.) Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €15,00 aangerekend. Allen bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Met de betaling van uw eerste factuur stelt u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Be AmaZing.

Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Be AmaZing de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon. (Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire schadevergoeding van €40,00 aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.)

Overmacht

Be AmaZing stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Be AmaZing geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan de Be AmaZing niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Be AmaZing gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht heeft op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien Be AmaZing op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

Opschorting en ontbinding

Indien het vertrouwen van Be AmaZing in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Be AmaZing zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Intellectuele rechten

Be AmaZing behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de praktijk Be AmaZing.

Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Be AmaZing binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Contactgegevens

Be AmaZing

Rupelmondestraat 277

B-9150 Bazel

gsm: +32(0)496.05.35.60

e-mail: ben@be-amazing.eu

Contactpersoon voor privacyzaken

Benjamin De Bruyn

e-mail: ben@be-amazing.eu

Auteur Robby Liekens - Versie 0.3

Be amazing logo